Zásady ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 1. Politika Ochrany ÚdajovBezpečnosť a súkromie Vašich osobných údajov berieme vo FUMBI veľmi vážne. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Politika Ochrany Údajov“) predstavujú základ pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Používateľskej zmluvy medzi Vami a FUMBI, ako aj s používaním FUMBI Platformy.Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tejto Politike Ochrany Údajov, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.

  Táto Politika Ochrany Údajov upravuje získavanie, použitie, uchovávanie a vymazanie Vašich osobných údajov a poskytuje Vám informácie o Vašich právach podľa GDPR.

  Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek osobných informácií, ktoré o Vás máme, je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchá spoločnosť na akcie založená v Slovenskej republike, so sídlom: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B.

  Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a touto Politikou Ochrany Údajov. Prosím, pozorne si túto Politiku Ochrany Údajov prečítajte, aby ste porozumeli nášmu pohľadu a postupom vo vzťahu k Vašim osobným údajom a ako s nimi nakladáme.

 1. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavameVaše osobné údaje spracúvame v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:(a) Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
  Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

  (b) Obmedzenie účelu
  Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, a ďalej Vaše osobné údaje nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

  (c) Minimalizácia údajov
  Osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

  (d) Správnosť
  Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.

  (e) Minimalizácia uchovávania
  Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.

  (f) Integrita a dôvernosť
  Zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

  (g) Zodpovednosť
  Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

 2. Zdroje a rozsah osobných údajov, ktoré spracúvameVaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Počas procesu registrácie a zriadenia Účtu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a nastavíte si heslo k Účtu.Po zriadení Účtu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek Služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií za účelom overenia Vašej identity, posúdenia rizika a preverenia možného podvodného konania, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo iných finančných trestných činov. V tejto súvislosti Vás požiadame najmä o poskytnutie Identifikačných údajov napr. o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla, pre účely splnenia našich zákonných povinností, najmä povinností vyplývajúcich z AML Zákona.

  Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte platbu. Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám.

  Podľa podmienok Používateľskej zmluvy od Vás môžeme v súvislosti so splnením našich povinností podľa AML Zákona, iných právnych predpisov alebo interných smerníc požadovať doplňujúce informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako napr. kópiu: (i) dokladu totožnosti; v prípade právnickej osoby aj doklady totožnosti štatutárnych orgánov a doklady totožnosti konečných užívateľov výhod právnickej osoby, (ii) potvrdenia o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (napr. riadne vystavenú faktúru za dodávku energií, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy, výpis z registra obyvateľov, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra, (iii) fotografiu Vašej podobizne spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti, a (iv) informáciu o pôvode prostriedkov, ktoré sú predmetom Vkladu podľa Používateľskej zmluvy.
  Pre tieto účely taktiež môžeme použiť niektoré informácie z verejných registrov alebo iných verejne dostupných zdrojov na účely overenia Vašej identity, posúdenia obchodného rizika, preverovania potenciálnej podvodnej činnosti, tzv. prania špinavých peňazí alebo iných trestných činov.

  Ak navštívite FUMBI Platformu, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako FUMBI Platformu používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC., ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On, prípadne iný obdobný nástroj.

 3. Spracúvanie Vašich osobných údajovSúlad s našou Politikou Ochrany Údajov

  Vaše osobné údaje používame v súlade s touto Politikou Ochrany Údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, nikdy neposkytneme Vaše osobné údaje tretej osobe.

  Využívanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje môžeme použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:

  (a) Plnenie Používateľskej zmluvy

  Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Používateľskej zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Používateľskej zmluvy je možné iba po otvorení Vášho Účtu a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do Účtu.

  Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Používateľskej zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu.

  (b) Dodržanie zákonnej povinnosti

  Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného trestného činu. V tejto súvislosti Vás môžeme požiadať, aby ste nahrali kópiu Vášho dokladu totožnosti (pasu alebo občianskeho preukazu) a vyplnili príslušné Identifikačné údaje alebo poskytli iné informácie v zmysle Používateľskej zmluvy.Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností.

  (c) Oprávnené záujmy

  Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:

  • Ochrana našich práv

  Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv podľa Používateľskej zmluvy, alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 rokov od skončenia Používateľskej zmluvy.

  • Prevencia podvodného správania

  Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 rokov po skončení Používateľskej zmluvy.

  • Vymáhanie nárokov

  Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie príslušná premlčacia doba.

  • Priamy marketing

  Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich produktoch a službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli, alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií e-mail newsletter.

  • Odporúčania a odmeny

  Ukladáme informáciu o každom odporúčaní, ktoré vykoná Používateľ ak sa Nový používateľ pripojí do FUMBI na základe odporúčania, za účelom hodnotenia oprávnenosti získať odmenu podľa Referenčného systému. Tieto informácie sú uložené vo vzťahu k Používateľovi, ktorý referoval Nového používateľa a taktiež k Novému používateľovi, ktorý sa pripojil do FUMBI podľa podmienok Referenčného systému.

 1. Použitie Cookies
  Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie FUMBI Platformy. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom hard disku webovým serverom. Cookie je pridelený výlučne Vám, a môže byť čitateľný iba doménou webového servera, ktorý Vám cookies vydal. Jedným z hlavných účelov cookies je poskytovať vhodné funkcie na ušetrenie Vášho času. Účelom cookies je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku. Napríklad, ak si personalizujete stránky na FUMBI Platforme, cookies nám pomôžu obnoviť Vaše konkrétne informácie pri každej Vašej ďalšej návšteve tejto stránky. Ak sa vrátite na rovnakú webstránku, informácie, ktoré ste pred tým poskytli je možné obnoviť, takže môžete poľahky používať prispôsobené funkcie.

  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete cookies, je možné, že nebudete schopný plne využívať interaktívne funkcie FUMBI Platformy.

 1. Príjemcovia a sprostredkovatelia Vašich osobných údajovMôžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov – ktoré môžu vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv.
  Používame nasledovných sprostredkovateľov, ktorí môžu získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene:

  • Google LLC (ďalej len „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké;
  • Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Spojené štáty americké;
  • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké
  • Fintegence, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko
  • Fireblocks Ltd, Derech Menachem Begin 150, 6492105 Tel Aviv, Israel
  • SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, Londýn, England, EC3A 8BF.

  Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak: (i) Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany, alebo (ii) sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

  V prípade, ak pri registrácii na Platforme uvediete referenčný kód Partnera FUMBI, ktorý Vám uzatvorenie Používateľskej zmluvy odporučil, alebo ak Vašu registráciu na Platforme zrealizuje s Vaším súhlasom priamo Partner FUMBI, budeme Vaše osobné údaje poskytovať aj príslušnému Partnerovi, a to za účelom umožnenia poskytovania zákazníckej podpory z jeho strany. Takéto poskytovanie osobných údajov je časovo obmedzené trvaním Používateľskej zmluvy s Vami a zároveň trvaním Partnerskej zmluvy medzi FUMBI a príslušným Partnerom, v ktorej sa Partner zaväzuje dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov a neposkytovať ich žiadnym tretím osobám, ak nebude, s Vaším súhlasom, dohodnuté inak. Za dodržania podmienok dohodnutých v príslušnej Partnerskej zmluve môže Partner Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti, s ktorou spolupracuje ako tzv. Partner podliehajúci pod Superpartnera, pričom táto spoločnosť nie je oprávnená ich poskytnúť žiadnej ďalšej osobe a je zaviazaná s nimi nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 1. Vaše práva Podľa GDPR máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:(a) Právo byť informovaný

  Máte právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informáciu o takomto spracúvaní Vám poskytujeme v tejto Politike Ochrany Údajov.

  (b) Právo na prístup k Vašim osobným údajom

  Ak si želáte získať prístup k osobným údajom ktoré o Vás máme, kontaktuje nás.

  (c) Právo na opravu

  Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás máme, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak boli tieto osobné údaje posunuté tretej strane s Vašim súhlasom, alebo kvôli právnym dôvodom, musíme ich požiadať o opravu takýchto údajov.

  (d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

  Máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov. Avšak, nie sme povinní vymazať Vaše osobné údaje, ak máme právny dôvod spracúvať ich alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie Používateľskej zmluvy.

  (e) Právo na obmedzenie spracúvania

  Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť Vašich osobných údajov (v takom prípade bude spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené počas obdobia nevyhnutného na overenie ich správnosti);
 • namietate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné, a namiesto ich vymazania žiadate obmedzenie ich použitia;
 • už viac nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
 • namietali ste spracúvanie Vašich osobných údajov podľa písm. (g) nižšie (v takom prípade bude spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené počas overenia či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby).Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa niektorého  z vyššie uvedených bodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania môžu spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.(f) Právo na správnosť údajov

  Sme povinní umožniť Vám získať a znova použiť Vaše osobné údaje pre Vaše vlastné účely vo všetkých službách bezpečným spôsobom, bez toho, aby tým bola dotknutá použiteľnosť Vašich údajov.

  (g) Právo namietať

  Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je to založené na našich oprávnených záujmoch. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

  (h) Právo na odvolanie súhlasu

  Ak nám dáte svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov, ale neskôr zmeníte názor, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Ak odvoláte predtým udelený súhlas, prestaneme spracúvať vaše údaje. Avšak, vo všeobecnosti nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ale na základe uzatvorenej  Používateľskej zmluvy o poskytovaní služieb.

  (i) Právo na podanie sťažnosti

  Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte pocit, že Vaše údaje spracúvame spôsobom nekonzistentným s GDPR, alebo ak máte pocit, že nerešpektujeme Vaše práva. Kontaktné údaje orgánov na ochranu údajov všetkých členských štátov EÚ sú dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

  Všetky vyššie uvedené práva (okrem práva na sťažnosť, ktoré sa má uplatňovať priamym kontaktovaním kompetentnému orgánu na ochranu osobných údajov) si môžete u nás uplatniť odoslaním príslušnej žiadosti, v tejto súvislosti nás prosím kontaktujte e-mailom na info@fumbi.network

 1. Linky na iné webstránkyFUMBI Platforma môže obsahovať linky na alebo z webstránok našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií atď. Ak sa prostredníctvom linku dostanete na akúkoľvek z takých webstránok, berte prosím na vedomie, že tieto webstránky môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, a že nie sme zodpovední a neručíme za akékoľvek takéto oznámenia.
  Prosím, ak sú dostupné, oboznámte sa týmito oznámeniami pred tým, ako týmto webstránkam odovzdáte svoje osobné údaje.
 2. Ako chránime Vaše Osobné ÚdajePoužívame množstvo bezpečnostných technológií a postupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Ak je na FUMBI Platforme získaná citlivá informácia (ako napríklad detaily o bankovom účte, a/alebo geolokačné údaje) a/alebo prenesená na iné webstránky, je chránená použitím šifrovania, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) protokol.Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán, a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vás porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.
 3. Zmeny našej Politiky Ochrany ÚdajovNašu Politiku Ochrany Údajov môžeme z času na čas dopĺňať, v takom prípade Vám vždy poskytneme doplnenú verziu Politiky Ochrany Údajov.Kontaktujte Nás

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Politiky Ochrany Údajov, môžete nás kontaktovať na: info@fumbi.network