Pravidlá vrátenia platieb

FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (“FUMBI”), týmto vydáva tento predpis upravujúci platobné metódy a postup vrátenia platieb pripísaných v prospech FUMBI za účelom poskytnutia Služieb zo strany FUMBI v prospech Užívateľov, spôsobom zamýšľaným podľa Užívateľskej zmluvy.

1. Podporované platobné metódy

1.1 FUMBI pre účely realizácie Vkladu poskytuje Užívateľom možnosť výberu z rôznych platobných metód uvedených a špecifikovaných na FUMBI Platforme. Tieto platobné metódy zahŕňajú prevod peňažných prostriedkov Užívateľa prostredníctvom i) štandardného bankového prevodu (SEPA), ii) rýchleho vkladu, iii) predplatených poukážok (voucherov) distribuovaných partnermi FUMBI, alebo iv) iných platobných metód dostupných na FUMBI Platforme.

1.2 FUMBI si vyhradzuje právo sprístupniť Užívateľovi voľbu konkrétnej platobnej metódy na základe hodnoty Účtu predmetného Užívateľa alebo iných osobitných podmienok. Podmienky sprístupnenia konkrétnej platobnej metódy sú uvedené v rozhraní FUMBI Platformy alebo v znení Užívateľskej zmluvy.

1.3 FUMBI sa zaväzuje spracovať príslušný Vklad v súlade s podmienkami Užívateľskej zmluvy. Peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom vybranej platobnej metódy sú zúčtované po realizácii platby. Upozorňujeme však, že pripísanie Vkladu sa nemusí objaviť ihneď po vykonaní platby v zmysle osobitných podmienok pripísania príslušnej platby.

1.4 Prevod peňažných prostriedkov, ktoré majú byť pripísané ako Vklad, môže byť oneskorený v zmysle osobitných platobných podmienok poskytovateľa predmetnej platobnej služby alebo finančnej inštitúcie. Prevod peňažných prostriedkov, ktoré majú byť pripísané ako Vklad môžu byť taktiež odmietnuté buď príslušným poskytovateľom platobnej služby v zmysle príslušných podmienok poskytovania takejto služby alebo zo strany FUMBI spôsobom a za podmienok uvedených v Užívateľskej zmluve.

1.5 Použitie platobnej metódy môže byť predmetom osobitných podmienok poskytovateľa platobnej služby alebo finančnej inštitúcie a z tohto dôvodu Vám môžu byť účtované ďalšie poplatky spojené s výberom konkrétnej platobnej metódy alebo poplatky finančnej inštitúcie (ak sa aplikujú). FUMBI sa zaväzuje vyvinúť všetko úsilie na to, aby bol Vklad pripísaný rýchlo, pri zachovaní podmienok vyplývajúcich z Užívateľskej zmluvy.

1.6 FUMBI nie je povinná vykonávať kontrolu stavu pripísania Vkladu na základe požiadaviek Užívateľa a nie je zodpovedná za straty, poplatky alebo úhrady spojené s použitím vybranej platobnej metódy. Príslušné straty, poplatky alebo úhrady, vrátane spätných platieb súvisiacich s výberom platobnej metódy znáša výlučne Užívateľ. Informácie o pripísaní Vkladu sú dostupné na FUMBI Platforme.

2. Vrátenie platby a Výbery

2.1 FUMBI sa zaväzuje, že s maximálnym úsilím preskúma nároky na vrátenie platby súvisiacej s použitím konkrétnej platobnej metódy a zároveň sa zaväzuje vrátiť Užívateľovi riadne a oprávnene nárokované spätné úhrady v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente alebo v Užívateľskej zmluve.

2.2 Pripísaním Vkladu Užívateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb v zmysle Užívateľskej zmluvy. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovanie Služieb zo strany FUMBI závisí od pohybu cien virtuálnych mien na finančnom trhu mimo objektívnej kontroly FUMBI. V tejto súvislosti Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Užívateľskej zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa jej uzavretia, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2.3 FUMBI si vyhradzuje právo požadovať, aby hodnota Účtu Užívateľa (vrátane hodnoty virtuálnych mien Užívateľa) zodpovedala 1:1 hodnote ktoréhokoľvek vkladu, najmä Vkladu prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty, a to v lehote 120 dní odo dňa pripísania predmetného Vkladu. V prípade neoprávnenej požiadavky Užívateľ na vrátenie platby, FUMBI si vyhradzuje právo použiť prostriedky dostupné na Účte Užívateľa za účelom úhrady kompenzácie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s takouto neoprávnenou požiadavkou Užívateľa, a to v plnej výške.

2.4 FUMBI sa zaväzuje spracovať Výber (vrátane Čiastočného výberu) v súlade s podmienkami špecifikovanými v Užívateľskej zmluve. FUMBI sa taktiež zaväzuje spracovať oprávnené požiadavky na vrátenie platieb rýchlo a s najvyšším úsilím.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto predpise o Platobných metódach a pravidlách vrátenia platieb, majú význam, ktorý im dáva Užívateľská zmluva uzavretá medzi FUMBI a Užívateľom.